ماشین سازی

هندلینگ
تست و اندازه گیری
اتوماسیون جوش
قطعه سازی دقیق
ماشین سازی