ربات های صنعتی

جوش قوس الکتریکی

جوش نقطه ای

بسته بندی

پولیش و پرداخت سطحی

رنگ کاری

شیشه

همینگ

برش وانرجت

کاشی و سرامیک

تفریحات و سرگرمی

نمونه سازی

پوشش دهی سطحی

برش لیزر

جابه جایی پالتایزینگ